Monday 13th Jul 2020

   +66 (02) 709 4164-5

เขียนโดย Super User
ฮิต: 1276

                     ภาพบรรยากาศใน พิธีมอบเกียรติบัตร ใน โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน ( MDICP รุ่นที่ 16) 
วันที่ 24/09/2558 ณ.อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็คอารีน่าเมืองทองธานี โดย บริษัท คิวแฟค จำกัดได้รับบริการปรึกษาแนะนำจนจบตามเป้าหมายสำเร็จของโครงการ

เขียนโดย Super User
ฮิต: 965

บริษัท คิวแฟค จำกัด ขอแสดงความยินดี กับ ทีมที่ได้รับการคัดเลือกและผ่านเกณฑ์การประเมิน ใน โครงการ " สุดยอดหัวหน้างานด้านการเพิ่มผลิตภาพ ( Best of Supervisor in Productivity ) " จัดโดย สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยในวันที่ 24 สิงหาคม หัวหน้าทีมได้เข้าร่วมพิธี รับวุฒิบัตร ณ. โรงแรม อวานี เอเทรียม   บริษัท คิวแฟค จำกัด ขอขอบคุณ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ดุจดาว และ อาจารย์ธนพล ที่ช่วยผลักดันให้การเข้าร่วมโครงการ สุดยอดหัวหน้างาน ของบริษัทฯ บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ

 

 

 

เขียนโดย Super User
ฮิต: 2163

คณะผู้บริหาร,ฝ่ายประกันคุณภาพวิจัยและพัฒนา และ ฝ่ายบริหารการจัดการระบบ ได้เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตร

" การตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ ตามข้อกำหนด มาตรฐาน ISO/IEC17025 "

โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2558 ณ. ห้องประชุม 3 บริษัท คิวแฟค จำกัด

 

 

 

 

 

เขียนโดย Super User
ฮิต: 1940

ทางบริษัท คิวแฟค จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการผู้ผลิตวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่มีคุณภาพ
โดยกรมวิชาการทางการเกษตร เป็นผู้จัดโครงการ เพื่อให้ทางบริษัทเป็นผู้ผลิตวัตถุอันตรายทางการเกษตร
ประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ
และให้เกษตรกรเกิดความมั่นใจ ว่าใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน