Tuesday 11th May 2021

   +66 (02) 709 4164-5

เขียนโดย Super User
ฮิต: 1342

บริษัท คิวแฟค จำกัด ขอแสดงความยินดี กับ ทีมที่ได้รับการคัดเลือกและผ่านเกณฑ์การประเมิน ใน โครงการ " สุดยอดหัวหน้างานด้านการเพิ่มผลิตภาพ ( Best of Supervisor in Productivity ) " จัดโดย สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยในวันที่ 24 สิงหาคม หัวหน้าทีมได้เข้าร่วมพิธี รับวุฒิบัตร ณ. โรงแรม อวานี เอเทรียม   บริษัท คิวแฟค จำกัด ขอขอบคุณ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ดุจดาว และ อาจารย์ธนพล ที่ช่วยผลักดันให้การเข้าร่วมโครงการ สุดยอดหัวหน้างาน ของบริษัทฯ บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ

 

 

 

เขียนโดย Super User
ฮิต: 2810

คณะผู้บริหาร,ฝ่ายประกันคุณภาพวิจัยและพัฒนา และ ฝ่ายบริหารการจัดการระบบ ได้เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตร

" การตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ ตามข้อกำหนด มาตรฐาน ISO/IEC17025 "

โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2558 ณ. ห้องประชุม 3 บริษัท คิวแฟค จำกัด

 

 

 

 

 

เขียนโดย Super User
ฮิต: 2235

ทางบริษัท คิวแฟค จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการผู้ผลิตวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่มีคุณภาพ
โดยกรมวิชาการทางการเกษตร เป็นผู้จัดโครงการ เพื่อให้ทางบริษัทเป็นผู้ผลิตวัตถุอันตรายทางการเกษตร
ประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ
และให้เกษตรกรเกิดความมั่นใจ ว่าใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน

 

 

 

 

เขียนโดย Super User
ฮิต: 4528

วันที่ 25,26,27  พฤษภาคม  2558  ทางบริษัท คิวแฟค  จำกัด  ได้รับการตรวจประเมินจาก  Indnstry and Cerification Services (Thailand) Ltd. 
เพื่อให้ทางบริษัทเป็นผู้ผลิตวัตถุอันตรายทางการเกษตร ประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและให้เกษตรกรเกิดความมั่นใจ ว่าใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน
-ISO   9001 : 2008
-ISO  14001 : 2004
-ISO  50001 : 2011
-OHSAS  18001 : 2007