Sunday 31st May 2020

   +66 (02) 709 4164-5

เขียนโดย Super User
ฮิต: 1068

 

 

 

โดยมี ทั้งหมด 5 ทีมหลักและ 1ทีม สนับสนุน

 

1. ทีมฝ่ายประกันคุณภาพ

2. ทีมคลังสินค้า คิวแฟค 1

3. ทีมคลังสินค้า คิวแฟค 3

4. ทีมวิศวกรรมและซ่อมบำรุง

5. ทีมฝ่ายสนับสนุนการผลิต

 

 โดยบริษัทฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันกิจกรรมของโครงการให้สำเร็จบรรลุผลตามเป้าหมายเป็นอย่างดี