เขียนโดย Super User
ฮิต: 5711

 

                  


บริการรวดเร็ว ภายใต้การวิเคราะห์และทดสอบที่ได้มาตรฐาน

บริษัทคิวแฟคจำกัด มีห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพและมาตรฐานซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพต่างๆ สามารถให้บริการวิเคราะห์ภายใต้การรับวิเคราะห์สารกำจัดศัตรูพืชทั้งทางกายภาพและทางเคมี เช่น วิเคราะห์ปริมาณสารออกฤทธิ์(Active ingredient) ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ความหนืด (Viscosity) การคงสภาพของอิมัลชั่น (Emulsion Stability) การทดสอบAccerelarate strorage test หาปริมาณน้ำ (water content) หาความหนาแน่น (Density) หาความถ่วงจำเพาะ (Specific gravity) เป็นต้น ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานและทันสมัย ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (T-N) ฟอสฟอรัสทั้งหมด (T-P2O5) และโพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (W-K2O) ในตัวอย่างปุ๋ย โดยเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการทดสอบกิจกรรมเปรียบเทียบระหว่างห้องปฏิบัติการของกลุ่มวิจัยเกษตรเคมี

 

 

 


High Performance Liquid Chromatography (HPLC): Agilent 1100 Series

เป็นเทคนิคการแยกทางโครมาโทกราฟี ใช้ในการวิเคราะห์หาปริมาณสารออกฤทธิ์

 
Gas chromatography (GC): Agilent 6980N GC

เป็นเทคนิคการแยกทางโครมาโทกราฟี ใช้ในการวิเคราะห์หาปริมาณสารออกฤทธิ์

 Auto Titrator: 848 Titrino plus

 

 

Karl Fisher Titrator : Mettler Toledo V30 KF Titrator

สำหรับวิเคราะห์หาปริมาณน้ำ

 


Spectrophotometer : HACH

อาศัยหลักการดูดกลืนคลื่นแสง สำหรับวิเคราะห์หาปริมาณสารออกฤทธิ์

 
 
 
 

Brookfield DV-E Viscometer

สำหรับวัดความหนืด

  

 Distillation system : Gerhardt type VApodest VAP20

สำหรับวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจนในตัวอย่าง

 
  


Density meter : Anton Paar DMA 38

สำหรับหาค่า Density และ Specific gravity

 
 


pH
 meter : HACH

สำหรับวัดความเป็นกรด – เบส