เขียนโดย Super User
ฮิต: 9422

 

     
บริษัท คิวแฟค จำกัด มีการดำเนินการทางธุรกิจที่ตอบสนองต่อลูกค้าที่สร้างความพึงพอใจ บนมาตรฐานด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงสุขลักษณะในการผลิตที่ดีของบริษัทฯเพื่อผลิตสินค้าด้านอารักขาพืช มีการดูแลและควบคุมตามที่กำหนดโดยออกเป็นมาตรฐานระเบียบปฏิบัติการทำงานในทุกขั้นตอน สามารถตอบสนองถึงความหลากหลายในการผลิตสินค้า ในหลายรูปแบบดังนี้

     1. การผลิตสินค้าที่แยกตามหน้าที่การใช้งาน คือ สินค้าเคมีกำจัดวัชพืช สินค้าเคมีกำจัดแมลง ปุ๋ยและฮอร์โมน ซึ่งจัดให้มีพื้นที่การผลิตโดยเฉพาะ เพื่อรักษาไว้ซึ่งการป้องกันการปนเปื้อน

     2. การผลิตสินค้าที่แยกลักษณะจากกระบวนการ คือ การจัดให้มีพื้นที่เฉพาะในการผลิตสินค้าในแต่ละประเภท ได้แก่


การบรรจุเคมีชนิดน้ำ Liquid base unit 

Trace Element : ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม

Insecticide : สารป้องกันและกำจัดแมลง

Fungicide : สารป้องกันกำจัดโรคพืช

Foliar fertilizer and Hormone : ปุ๋ยและธาตุอาหารเสริมพืช (ปุ๋ยเคมีเหลว),สารควบคุมการ เจริญเติบโตของพืช

Disinfectant : นํ้ายาฆ่าเชื้อ

Pest control : สารควบคุมและกำจัดสัตว์พาหะ

Humic : สารปรับปรุงคุณภาพดิน

สารเพิ่มฤทธิ์ เพิ่มประสิทธิภาพ

Herbicide : สารเคมีกำจัดวัชพืช

สารจับใบ :  สารเพิ่มฤทธิ์การดูดซึมอาหารทางใบ

 

การผสมเคมีชนิดน้ำ Formulation unit

Trace Element : ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม

Insecticide : สารป้องกันและกำจัดแมลง

Fungicide : สารป้องกันกำจัดโรคพืช

Foliar fertilizer and Hormone : ปุ๋ยและธาตุอาหารเสริมพืช (ปุ๋ยเคมีเหลว),สารควบคุมการ เจริญเติบโตของพืช

Pest control : สารควบคุมและกำจัดสัตว์พาหะ

Humic : สารปรับปรุงคุณภาพดิน

Herbicide : สารเคมีกำจัดวัชพืช

 


การบรรจุสารเคมีชนิดผง Powder base unit

Rodenticide : สารกำจัดหนู

Foliar fertilizer : ปุ๋ยเคมีชนิดผง

Insecticide : สารป้องกันและกำจัดแมลง

สารกำจัดหอยเชอรี่

Herbicide : สารเคมีกำจัดวัชพืช

 

การบรรจุและผสมสารเคมีชนิดเมล็ดหว่าน Granule unit


Insecticide : สารป้องกันและกำจัดแมลง

Foliar fertilizer and Hormone : ปุ๋ยและธาตุอาหารเสริมพืช (ปุ๋ยเคมีเหลว),สารควบคุมการ เจริญเติบโตของพืช

     ซึ่งการผลิตสินค้าที่ดี มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานการผลิต ที่ได้รับการยอมรับถือเป็นนโยบายหลักในการผลิตสินค้าที่บริษัท คิวแฟค ยึดมั่น ถือมั่นในการปฏิบัติเสมอมา จึงทำให้โรงงานได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต การบริหารทรัพยากรบุคคล รวมไปถึง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณค่ามากที่สุด เพื่อสนองนโยบายการประหยัดพลังงานของรัฐบาล บริษัท คิวแฟค มีกำลังการผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปกว่า 10,000 ตันต่อปี

     ในขบวนการผลิตของเรานั้นก่อนเริ่มผลิตจะมีการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ประกอบกับเทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัย ภายใต้การควบคุมมาตรฐานการผลิตจากวิศวกรและพนักงานผู้ชำนาญงาน ความสามารถในการผลิตสามารถบรรจุสารเคมีได้ดังนี้

-เคมีที่เป็นของเหลวสามารถบรรจุเคมีตั้งแต่ขนาด 25 ซีซี. จนถึง 20 ลิตร.

-บรรจุเคมีที่เป็นของเหลวแบบเป็นซองสามารถบรรจุได้ตั้งแต่ขนาด 3.5 ซีซี. จนถึง 250 ซีซี.

-ผสมเคมีเหลวสามารถผสมได้ 6,000 ลิตรต่อ 1 Batch ในหน่วยสามารถบรรจุได้ตั้งแต่ขนาด 15 ลิตร ถึง 1050 ลิตร

-บรรจุเคมีชนิดของแข็งสามารบรรจุตั้งแต่ขนาด 20 กรัม จนถึง 50 กก.

-บรรจุเคมีชนิดของแข็งแบบเป็นซองสามารถบรรจุได้ตั้งแต่ขนาด 1g. จนถึง 50 กรัม

-ผสมเคมีที่มีลักษณะแข็งชนิดเมล็ดหว่านสามารถผสมได้ 3,120 กก.ต่อ 1 Batch บรรจุได้ตั้งแต่ 15 กก. จนถึง 50 กก.

ระหว่างการบรรจุจะมีเอกสารเพื่อลดความผิดพลาดในการบรรจุ

     1. เอกสารสนับสนุน SD (เอกสารจะระบุรายละเอียดของตัวผลิตภัณฑ์เพื่อความถูกต้องในการผลิต)

     2. เอกสารอ้างอิง RS (เอกสารจะระบุอันตรายของสารเคมีและการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันสำหรับเคมีแต่ละตัว)

     3. เอกสาร มาตรฐานการทำงานที่ปลอดภัย JSS (อธิบายขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยในแต่ละขั้นตอน)

     4. เอกสาร SDS (เอกสารจะระบุการทำงานร่วมกับสารเคมีชนิดต่างๆ)